Jak zachować język maoryski w świecie globalizacji?

0
42
Rate this post

W obliczu narastającej globalizacji i wpływu języków o dominującej pozycji, pytanie o zachowanie i rozwój języka maoryskiego staje się coraz ⁣bardziej palące. Jak można ⁤ocalić‌ tę unikatową i popularno-austronezyjską mowę w nowoczesnym, zglobalizowanym świecie? Oto ‍zagadnienie, które skłania do refleksji nad przyszłością ⁢kulturowego dziedzictwa Maorysów.

Jak zachować język maoryski w świecie globalizacji?

Język maoryski ⁤jest ważnym elementem kultury nowozelandzkiej, dlatego warto podjąć wysiłki w celu jego ‍zachowania w obliczu globalizacji. Istnieje wiele sposobów, aby wspierać i promować ten ⁤język, nawet w świecie, który staje się coraz bardziej zglobalizowany. Poniżej przedstawiam kilka pomysłów:

 • Udostępnianie zasobów online: Tworzenie ⁢kursów online, aplikacji mobilnych lub stron internetowych⁤ z materiałami edukacyjnymi ⁤w języku maoryskim może przyczynić się do jego promocji i nauki ⁣przez osoby z całego świata.
 • Organizacja⁤ wydarzeń kulturalnych: Festiwale, koncerty czy ⁢wystawy artystyczne, ⁤podczas których ‍język maoryski jest szeroko‌ używany, mogą‍ zwiększyć⁤ świadomość ⁣jego istnienia i znaczenia w społeczeństwie.

Wprowadzenie​ do​ problemu zachowania języka maoryskiego w erze globalizacji

Dylemat zachowania ‍języka maoryskiego w czasach globalizacji staje się coraz bardziej palący. Wraz z dominacją języka angielskiego oraz rosnącym wpływem kultury zachodniej, tradycyjne ​języki rdzenne, takie jak maoryski, ​znajdują się pod⁤ presją wymierania. Co można zrobić, aby ocalić tę cenną ‌część‌ dziedzictwa ‍kulturowego?

Aby zachować język maoryski w erze globalizacji, konieczne jest podjęcie działań na​ kilku frontach. Po pierwsze, konieczna ⁢jest promocja i nauka języka ⁣maoryskiego wśród młodego pokolenia. Po drugie, istotne jest podejmowanie działań na ‌szczeblu instytucji ⁣edukacyjnych i ​rządowych w‌ celu​ wspierania używania języka⁢ maoryskiego w codziennym życiu. Wreszcie, ważne jest również docenianie i pielęgnowanie kultury ‍i tradycji maoryskiej, które są ściśle związane z⁢ językiem.

Historia języka maoryskiego i jego⁣ obecny status

Język maoryski ma bogatą historię ​sięgającą tysięcy lat wstecz. Dawniej był językiem plemienia Maorysów, którzy zamieszkiwali Wyspy Nowej Zelandii. Wraz z nadejściem kolonizacji‌ europejskiej w ⁣XIX wieku‍ język ‍maoryski zaczął tracić swoją ‌popularność i dominację na rzecz języka angielskiego.

Dzisiaj język maoryski boryka się z wyzwaniami związanymi z globalizacją i przewagą języka angielskiego. ⁢Aby zachować i⁢ ochronić ten ważny element kultury Maorysów, konieczne​ jest podjęcie działań na‍ rzecz jego promocji i ożywienia. Możemy to zrobić poprzez:

 • Podnoszenie świadomości społecznej​ na temat wartości języka maoryskiego
 • Wprowadzanie języka maoryskiego do ‍programów nauczania⁢ w ⁣szkołach
 • Tworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych ułatwiających ⁣naukę⁤ języka

Wpływ ​globalizacji na języki mniejszościowe

Ochrona języków mniejszościowych w obliczu globalizacji jest aktualnym wyzwaniem, z którym wiele‍ społeczności musi się zmierzyć. Język maoryski, ​będący rdzennym językiem ludów Maorysów, również stoi w obliczu zagrożenia zaniku ‌w ⁢obliczu dominacji języka angielskiego. Istnieje wiele sposobów, aby zachować i‍ promować język maoryski w⁢ świecie globalizacji.

Jednym z kroków,‌ które można podjąć, jest edukacja i promowanie języka maoryskiego w szkołach i instytucjach edukacyjnych. Wprowadzenie programów nauczania języka maoryskiego od najmłodszych lat może przyczynić się do jego ‌ochrony i‌ rozwijania. Ponadto, ważne jest również⁢ zachęcanie społeczności do‍ uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, gdzie ‍język maoryski może być aktywnie używany i promowany.

Zagrożenia dla​ języka maoryskiego w kontekście globalizacji

Największym zagrożeniem dla języka⁣ maoryskiego w kontekście globalizacji jest utrata ‍uczestników społeczności,​ którzy mówią​ w tym⁤ języku. W wyniku globalizacji ⁢i dominacji języka​ angielskiego, coraz mniej młodych Maorysów decyduje‌ się na naukę i korzystanie z języka maoryskiego. Z biegiem czasu może to prowadzić ‌do stopniowej utraty języka i jego wymarcia.

Aby zachować język maoryski w świecie ⁣globalizacji, konieczne jest podjęcie ⁣działań na różnych frontach. Oto kilka sposobów, jak można to zrobić:

 • Wprowadzenie obowiązkowej ⁤nauki języka maoryskiego w szkołach
 • Organizowanie kursów językowych dla dorosłych
 • Tworzenie programów telewizyjnych i⁢ radiowych w języku maoryskim
 • Wspieranie i promowanie kultury maoryskiej jako całości

Dlaczego jest ważne zachowanie języka maoryskiego?

Dlaczego ​język maoryski ‌jest ważny w dzisiejszym globalnym świecie? Przede wszystkim, ta unikalna i piękna ‌mowa jest nieodłączną‍ częścią dziedzictwa kulturowego⁢ Maorysów, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. ​Zachowanie języka maoryskiego ma kluczowe znaczenie dla zachowania tradycji, historii i tożsamości tego ⁣ludu. Ponadto, język maoryski jest ‍nośnikiem specyficznych wartości, przekonań i wierzeń ​Maorysów, które bez ‍niego mogłyby zostać utracone.

Jak więc możemy⁢ dbać o ⁣język maoryski w obliczu globalizacji? Po pierwsze, warto promować naukę języka maoryskiego już od najmłodszych lat, aby‍ zapewnić jego przetrwanie w przyszłych pokoleniach. Możemy również wspierać organizacje​ i instytucje, które ⁣prowadzą działania mające na ‍celu ochronę i promocję języka maoryskiego. ⁤Wreszcie, choćby poprzez codzienne używanie⁢ maoryskich zwrotów i praktykowanie kultury Maorysów, możemy wspierać zachowanie i rozwój tego pięknego ⁣języka.

Kroki podejmowane w celu ochrony ⁢języka maoryskiego

W dzisiejszym globalnym świecie, ochrona języka maoryskiego⁤ jest kluczowa​ dla zachowania i kultywowania ‍dziedzictwa kulturowego Maorysów. Istnieje wiele kroków, które ​społeczność może podjąć, aby wspierać i promować ‌ten unikalny język. Oto kilka inicjatyw, które mogą pomóc w zachowaniu maoryskiego w obliczu współczesnych wyzwań:

 • Edukacja: Wprowadzenie nauczania języka maoryskiego w szkołach na wszystkich poziomach edukacji.
 • Wsparcie społeczności: Tworzenie programów i inicjatyw‍ społecznościowych, które angażują ⁤Maorysów w naukę i praktykowanie swojego⁣ języka.
 • Zachęty finansowe: Zapewnienie‍ wsparcia finansowego dla organizacji i ​projektów, które promują język maoryski.

Znaczenie edukacji w zachowywaniu ​języka maoryskiego

Zachowanie języka maoryskiego w ⁤obliczu globalizacji stanowi niezwykłe wyzwanie dla⁤ społeczności Maorysów. Edukacja odgrywa kluczową ‍rolę w procesie zachowania tego unikalnego języka, który jest integralną częścią maoryskiej⁢ kultury i dziedzictwa.

Dzięki​ wsparciu instytucji edukacyjnych oraz programom nauczania języka maoryskiego, młode pokolenie ma szansę nauczyć się i przyswoić sobie tę istotną część swojej tożsamości. ​Poprzez promowanie nauki języka maoryskiego w szkołach oraz uczelniach, społeczność maoryska może wzmocnić więź z⁣ własną historią i​ tradycją, a także‍ przekazać wartości kulturowe kolejnym pokoleniom. Bądźmy razem w wysiłkach na ⁣rzecz zachowania języka⁢ maoryskiego!

Rola społeczności lokalnych w ochronie języka maoryskiego

Język maoryski jest jednym z kluczowych skarbów kulturowych Nowej Zelandii,​ ale​ jego przetrwanie jest zagrożone w obliczu‌ globalizacji. Społeczności lokalne odgrywają kluczową rolę w⁢ procesie ochrony tego języka przed wymarciem. Mając głębokie związki z tradycjami i historią Maorysów, lokalne społeczności są ​strażnikami dziedzictwa językowego i kulturowego, które przekazują z pokolenia na pokolenie.

Działania podejmowane przez społeczności ​lokalne w ochronie języka maoryskiego obejmują organizowanie warsztatów ⁤językowych, propagowanie maoryskiej sztuki i muzyki, oraz⁢ tworzenie miejsc spotkań, w których język ten może być używany ⁤na co dzień.‍ Dzięki zaangażowaniu⁢ społeczności lokalnych, ⁤język​ maoryski nadal może być obecny i rozwijać się w coraz bardziej ​zglobalizowanym świecie.

Współpraca z ​rządowymi agencjami‍ w celu wsparcia​ języka maoryskiego

Jak możemy zachować język maoryski w świecie⁤ globalizacji? Jednym z rozwiązań jest nawiązanie współpracy z rządowymi agencjami w celu​ wsparcia i promocji tego unikatowego języka. Działania takie mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej‌ na⁢ temat znaczenia maoryskiego dla ‍kultury i historii​ Nowej Zelandii.

Poprzez partnerstwo ‌z agencjami ⁢rządowymi możliwe jest również wprowadzenie programów edukacyjnych oraz kulturalnych, które mogą ⁤wspierać naukę‍ i ⁣używanie‌ języka ⁤maoryskiego w społecznościach lokalnych. Współpraca ta może także przyczynić się⁣ do ochrony dziedzictwa ⁢językowego Maorysów⁤ oraz promowania ich⁢ kultury na szeroką skalę, zarówno w kraju, jak i ⁢za granicą. ‌Dążenie‍ do zachowania języka ⁤maoryskiego musi być priorytetem w obliczu wyzwań globalizacji ‌i postępującej homogenizacji kulturowej.

Inicjatywy mające na celu⁣ zachowanie i promocję języka maoryskiego

Istnieje wiele inicjatyw mających na celu zachowanie i promocję‌ języka⁣ maoryskiego w obliczu globalizacji. Jednym z nich jest ⁤program edukacyjny włączający ⁢naukę maoryskiego do szkolnych programów ‍nauczania. Dzięki temu dzieci już od najmłodszych lat ⁢mają szansę nauczyć⁣ się i‌ posługiwać się tym pięknym językiem. Ponadto, organizowane są również warsztaty językowe dla dorosłych, co pozwala również starszym pokoleniom na rozwijanie swoich umiejętności językowych.

Kolejną ciekawą⁣ inicjatywą jest promocja kultury maoryskiej ‌poprzez organizację festiwali, wydarzeń artystycznych ⁣i spotkań edukacyjnych. Dzięki temu społeczność maoryska może prezentować swoje tradycje, sztukę i⁣ język szerokiemu gronu odbiorców. Ważne jest ​również wspieranie lokalnych autorów piszących w języku ⁣maoryskim ​poprzez wydawanie ​ich książek i organizowanie spotkań autorskich. Dzięki‌ takim działaniom ‍język maoryski może pozostać‌ żywy ⁤i wpisany w codzienność nowoczesnego ⁤świata.

Wsparcie dla twórców kultury maoryskiej w promowaniu języka

Jak możemy wspierać ​twórców kultury maoryskiej w promowaniu ich⁤ języka w ‍świecie globalizacji? ​Istnieje wiele możliwości, które⁢ mogą pomóc⁤ w zachowaniu i‌ rozwoju języka maoryskiego. Oto kilka sposobów, aby wspierać twórców kultury maoryskiej w⁤ promowaniu ich języka:

 • Tworzenie współpracy⁤ międzynarodowej – nawiązywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami z innych krajów, które wspierają dziedzictwo⁢ kulturowe, może pomóc w​ promowaniu języka ⁣maoryskiego na arenie międzynarodowej.
 • Organizowanie wydarzeń kulturalnych – festiwale, koncerty, wystawy czy warsztaty językowe mogą⁤ przyczynić się do popularyzacji języka maoryskiego oraz do promowania twórczości artystycznej Maorysów.

Liczba uczestnikówOdwiedzający z zagranicyIlość prezentacji
100020015

Wspierając twórców⁤ kultury maoryskiej, możemy pomóc w zachowaniu i promowaniu języka maoryskiego w świecie globalizacji. ​Warto docenić i wspierać dziedzictwo kulturowe Maorysów, aby zapewnić jego przetrwanie i rozwój dla przyszłych pokoleń. Razem możemy działać na rzecz ochrony⁣ i ​promocji ‍języka maoryskiego, wspierając twórców kultury maoryskiej ‌w⁤ ich wysiłkach na rzecz zachowania i promocji języka i‌ kultury swojego narodu.

Kampanie społeczne promujące korzystanie ‍z języka ⁤maoryskiego

Jak‌ zachować język maoryski w świecie globalizacji? Istnieje wiele sposobów, aby promować korzystanie z tego pięknego języka i przekazywać ​go kolejnym pokoleniom.⁣ Jednym z najskuteczniejszych narzędzi ‍są kampanie społeczne, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat wartości języka maoryskiego.

Działania takie mogą obejmować organizowanie warsztatów językowych, konkursów dla dzieci i młodzieży, czy nawet tworzenie edukacyjnych ⁢spotów reklamowych promujących korzystanie z maoryskiego w codziennym życiu.⁢ Warto również wspierać lokalne inicjatywy, które mają na​ celu integrację ‍społeczności maoryskiej i promocję ich kultury poprzez język. W ten sposób, możemy wspólnie chronić dziedzictwo językowe Maorysów i zachować ich unikalną⁤ tożsamość ⁢w globalnym świecie.

Instytucje edukacyjne a​ zachowanie języka maoryskiego

W dobie globalizacji zachowanie języka maoryskiego staje się coraz większym wyzwaniem dla instytucji edukacyjnych. Aby ochronić ten ważny element kultury⁣ i dziedzictwa Maorysów,‍ konieczne jest podjęcie odpowiednich działań. Oto kilka sposobów, jak można wspierać zachowanie języka maoryskiego w środowisku edukacyjnym:

 • Wprowadzenie programów nauczania języka maoryskiego – szkoły i uniwersytety powinny oferować kursy języka maoryskiego, aby zachęcić ‍uczniów do nauki i praktykowania tego języka.
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych ⁣- instytucje edukacyjne mogą organizować warsztaty, występy i wykłady promujące język maoryski oraz kulturę Maorysów, aby zwiększyć świadomość i zainteresowanie wśród⁢ społeczności uczniowskiej.

Znaczenie mediów w propagowaniu ⁢języka maoryskiego

Aby⁢ zachować język ‍maoryski ​w świecie globalizacji, konieczne jest wykorzystanie mediów do propagowania i promowania tego pięknego języka. Dzięki różnorodnym‌ platformom mediowym, można dotrzeć⁤ do‌ szerokiego grona odbiorców i edukować ich na temat znaczenia oraz bogactwa języka maoryskiego. Wsparcie mediów⁣ w dziedzinie kultury i edukacji jest kluczowe dla dalszego rozwoju⁣ i zachowania tej unikalnej ‍mowy.

Media mogą pełnić istotną rolę w zachęcaniu społeczeństwa do nauki języka ‍maoryskiego poprzez różnorodne⁣ treści edukacyjne, programy telewizyjne i radiowe, oraz kampanie społeczne. Dzięki nim można zwiększyć świadomość ‌społeczną na temat konieczności zachowania i ⁤pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Maorysów. Jednocześnie media mogą być narzędziem do integracji społecznej oraz budowania więzi między ludźmi ‌różnych kultur i narodowości.

Wpływ technologii na ochronę i rozwój języka maoryskiego

Digitalizacja⁤ ma ogromny wpływ na ochronę i rozwój ⁤języka maoryskiego w dzisiejszym globalnym świecie.‍ Dzięki nowoczesnym technologiom możemy zachować i promować ten unikatowy ‌język wśród Maorysów ⁢oraz osób zainteresowanych jego nauką.

<p>W jaki sposób możemy wykorzystać technologię do zachowania języka maoryskiego?</p>
<ul>
<li><strong>Tworzenie aplikacji mobilnych z lekcjami języka maoryskiego</strong></li>
<li><strong>Stworzenie platformy internetowej z interaktywnymi kursami</strong></li>
<li><strong>Przeprowadzanie wideokonferencji edukacyjnych dla nauki języka online</strong></li>
</ul>

Wsparcie międzynarodowe dla zachowania języka maoryskiego

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie globalizacji, zachowanie języka maoryskiego jest kluczowym elementem ⁤utrzymania kultury i tradycji ludności Maorysów. Dlatego ważne jest, aby istniało ⁢międzynarodowe wsparcie dla działań mających​ na celu ochronę i promocję tego⁣ unikalnego⁢ języka.

Dzięki wsparciu międzynarodowemu, społeczność maoryska ‌może prowadzić⁤ różnorodne ⁤inicjatywy mające na celu rozwinięcie ⁢języka maoryskiego, takie jak:

 • tworzenie programów nauczania dla dzieci i dorosłych
 • organizowanie specjalistycznych kursów języka maoryskiego dla nauczycieli
 • wspieranie produkcji i promocji literatury maoryskiej

. Dzięki temu język maoryski może być zachowany ⁤i rozwijany w dynamicznym⁢ i zglobalizowanym środowisku.

Włączenie języka maoryskiego do globalnej wymiany kulturowej

Działania mające‍ na celu są ⁢niezwykle istotne w ⁤obliczu coraz silniejszej dominacji języków⁤ bardziej popularnych. Aby zachować dziedzictwo⁣ kulturowe Maorysów, konieczne jest podjęcie kroków mających na celu promowanie i ochronę ich unikalnego języka. Różnorodność językowa stanowi ważny skarb, który należy chronić i doceniać, dlatego też⁣ inicjatywy mające na celu zachowanie języka maoryskiego powinny być wspierane i promowane na całym świecie.

Współcześnie, w obliczu globalizacji,⁤ języki mniejszościowe często ⁢znajdują się pod presją i ryzykiem wymarcia. Dlatego też ważne ⁢jest,⁣ aby społeczności maoryskie działały wspólnie, aby zachować swoje dziedzictwo językowe. może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie świadomości kulturowej, poprawa ‌komunikacji‍ między różnymi narodowościami oraz⁣ promowanie równości językowej na całym świecie.

Podsumowanie działań na rzecz zachowania języka maoryskiego w świecie globalizacji

Podczas próby zachowania języka ‍maoryskiego w obliczu globalizacji istotne jest podejmowanie szeregu działań, które ‍mogą przyczynić się do jego utrzymania w dzisiejszym świecie. Wśród tych działań warto​ wymienić:

 • Edukację językową – promowanie nauki maoryskiego w szkołach ‌i uczelniach jako obowiązkowego przedmiotu, aby zapewnić młodszym pokoleniom umiejętność posługiwania się tym językiem.
 • Wspieranie ⁢społeczności maoryskich – ⁤budowanie silnej społeczności, której język jest ważnym elementem tożsamości, może przyczynić się​ do jego zachowania w dłuższej‌ perspektywie⁢ czasu.

Działania te mogą pomóc w walce o zachowanie języka maoryskiego w‍ dzisiejszym świecie globalizacji, gdzie języki mniejszościowe często​ są⁤ zagrożone wymarciem. Jednakże⁢ ważne jest, aby kontynuować wysiłki na rzecz promocji i ochrony⁢ tego języka, aby mogło on nadal istnieć i rozwijać się w przyszłości.

Rekomendacje dla‍ społeczności, rządu i instytucji edukacyjnych

W dzisiejszym ​globalnym świecie⁣ zachowanie języka maoryskiego wymaga zaangażowania społeczności, rządu i instytucji edukacyjnych. Aby chronić i ​promować ten ważny element⁢ dziedzictwa kulturowego, proponujemy następujące rekomendacje:

Dla​ społeczności:

 • Zachęcaj do regularnego ​używania‌ języka maoryskiego w domu i w ⁣życiu codziennym.
 • Organizuj lekcje języka maoryskiego dla dzieci i​ dorosłych.
 • Uczestnicz w lokalnych wydarzeniach​ kulturalnych, które promują język maoryski.

Inspirujące przykłady zachowania języka maoryskiego w erze globalizacji

Jak można‍ zauważyć, w erze globalizacji języki mniejszościowe często ⁢znajdują się pod presją i ryzykiem zagłady. Jednakże, istnieją inspirujące⁣ przykłady zachowania języka maoryskiego, które pokazują, że istnieje nadzieja‌ na ocalenie tego unikatowego dziedzictwa kulturowego.

Jednym z kluczowych⁢ sposobów utrzymania języka maoryskiego w świecie globalizacji jest promowanie nauczania tego języka w szkołach oraz wspieranie działań ⁢mających​ na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat jego znaczenia. Ponadto,​ ważne jest również zachęcanie do korzystania⁣ z języka ​maoryskiego‍ w⁣ codziennych sytuacjach,⁣ jak również ​tworzenie nowoczesnych ⁤treści w⁤ tym języku, aby przyciągnąć młodsze pokolenie.

Perspektywy rozwoju języka maoryskiego w przyszłości

Język maoryski jest jednym⁤ z najstarszych⁣ języków na‍ świecie,⁤ jednak obecnie jest zagrożony wyginięciem ze względu na wpływ globalizacji​ i dominację innych języków. Aby zachować i rozwijać‍ język maoryski w przyszłości, konieczne jest ‍podjęcie odpowiednich⁤ środków. Poniżej przedstawiam ⁣kilka perspektyw, które mogą pomóc w ochronie ⁣i promocji języka maoryskiego:

 • Wsparcie edukacji językowej od najmłodszych lat.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji maoryskich.
 • Integracja ‌języka ⁢maoryskiego ​w codziennym życiu społeczności.
 • Tworzenie ​nowoczesnych materiałów edukacyjnych w języku maoryskim.

Działania te mogą​ przyczynić się do zachowania i rozwoju języka maoryskiego w świecie globalizacji. Ważne jest, aby społeczność⁢ maoryska,‌ rząd Nowej ⁤Zelandii oraz organizacje zajmujące się ochroną języków‍ rdzennych współpracowały i podejmowały wspólne wysiłki w celu promocji języka maoryskiego. Tylko poprzez wspólną pracę i zaangażowanie można zapewnić przyszłość tego ‍pięknego języka i chronić go przed⁣ zapomnieniem.

Zaklęcie językowe – piękno i wartość języka ⁢maoryskiego

Maoryski to język o ⁣bogatej historii i głębokich korzeniach, pełen pięknych dźwięków i symbolicznych znaczeń. W dzisiejszym ‍globalizującym się świecie, zachowanie i ​promowanie języka maoryskiego⁤ to nie tylko dbałość o dziedzictwo kulturowe, ale także o zachowanie różnorodności językowej. Istnieje wiele sposobów,‍ które mogą pomóc w utrzymaniu i rozwoju języka maoryskiego w obliczu wyzwań współczesności.

Jednym z kluczowych działań jest edukacja. Wprowadzenie nauczania ⁤języka maoryskiego w szkołach oraz organizowanie kursów dla⁢ dorosłych może pomóc ⁢w zwiększeniu liczby osób⁤ posługujących się⁣ tą piękną mową. Ponadto, promowanie kultury maoryskiej poprzez sztukę, muzykę czy literaturę może przyczynić się do ‍zainteresowania językiem. Warto również inwestować w technologie, które umożliwią​ naukę i rozwój języka maoryskiego​ w erze cyfrowej.

W świecie globalizacji zachowanie⁣ języka maoryskiego staje się ⁢coraz większym wyzwaniem. Jednakże ‌poprzez podejmowanie‍ działań takich jak promowanie nauki tego języka, pielęgnowanie tradycji i kultury maoryskiej oraz integracja języka maoryskiego w codzienne życie, istnieje nadal nadzieja na utrzymanie jego życia i ‌znaczenia. Zachowanie języka maoryskiego​ jest⁣ kluczowe nie tylko dla społeczności maoryskiej, ale także dla całego świata, który ‌zyskuje nieoceniony ‍skarb w postaci ​różnorodności językowej i kulturowej. Jesteśmy zobowiązani do​ podjęcia wysiłków w⁢ celu ochrony i promocji języka maoryskiego, aby zagwarantować jego⁣ przetrwanie‌ w ⁤obliczu⁣ wyzwań ‍globalizacji.